2 تروریست پ ک ک در شمال عراق از قدرت عمل ساقط شدند

2 در شمال عراق  تروریست عضو سازمان تروریستی پ ک ک در منطقه زاپ در شمال عراق از قدرت عمل ساقط شدند

1451141
2 تروریست پ ک ک در شمال عراق از قدرت عمل ساقط شدند

2 در شمال عراق  تروریست عضو سازمان تروریستی پ ک ک در منطقه زاپ در شمال عراق از قدرت عمل ساقط شدند.

وزارت دفاع ملی ترکیه طی پیام توییتری اعلام داشت، در نتیجه عملیاتهایی که قاطعانه ادامه می دهیم، 2 تروریست پ ک ک در منطقه زاپ در شمال عراق طی عملیات هوایی از قدرت عمل ساقط شدند. عملیاتها تا از بین رفتن آخرین تروریست ادامه خواهد یافت.

وزارت دفاع ملی همچنان اعلام نمود، در منطقه سپر فرات در سوریه 4 و در منطقه شاخه زیتون نیز 3 تروریست پ ک ک / ی پ گ تحت نظر قرار گرفتند.خبرهای مرتبط