اردوغان: در اروپا و جهان نمونه است

"به 138 کشور تجهیزات و لوازم پزشکی فرستادیم"

1448939
اردوغان: در اروپا و جهان نمونه است

رئیس جمهور: (در روند شیوع کووید 19) به 138 کشور تجهیزات و لوازم پزشکی فرستادیم.
بیمارستانهای شهر ترکیه در اروپا و جهان نمونه است. خبرهای مرتبط