4 تروریست در هاکورک، شمال عراق از قدرت عمل ساقط شدند

در بیانیه منتشر شده از حساب توییتر وزارت دفاع ملی ترکیه، 4 تروریست پ.ک.ک با تجهیزات شناسایی و نظارت در منطقه هاکورک در شمال عراق شناسایی شدند

1423628
4 تروریست در هاکورک، شمال عراق از قدرت عمل ساقط شدند

4 تروریست عضو سازمان تروریستی جدایی طلب پ.ک.ک تثبیت شده در هاکورک، شمال عراق از قدرت عمل ساقط شدند.

در بیانیه منتشر شده از حساب توییتر وزارت دفاع ملی  ترکیه، 4 تروریست پ.ک.ک با تجهیزات شناسایی و نظارت در منطقه هاکورک در شمال عراق شناسایی شدند.

هر 4 تروریست با عملیات هوایی از قدرت عمل ساقط شدند.

گزارش شده است که این عملیات تا نابود شدن آخرین تروریست ادامه خواهد یافت.خبرهای مرتبط