حمایت حکومت ترک از شهروندان خارجی مقیم ترکیه

احتیاجات تعداد زیادی از شهروندان از سوی نیروهای پلیس، ژاندارمری و تیمهای حمایت اجتماعی "وفا" تامین می شود

1406187
حمایت حکومت ترک از شهروندان خارجی مقیم ترکیه

انگلیسیهای مقیم شهرستان دیدیم در آیدین از خدمات ارائه شده در چهارچوب تدابیر مقابله با کووید 19 ابراز رضایت می کنند.
دیدیم به دلیل آب و هوا، طبیعت، دریا و آثار تاریخ سالانه میزبان توریستهای خارجی بیشمار است. حدود 5 هزار انگلیسی ساکن دیدیم در خانه های خود و یا منازل اجاره ای به زندگی خود ادامه می دهند.
انگلیسیها که خود را با شرایط اجتماعی وفق داده و دوستیهای عمیقی با ترکها برقرار کرده اند، در این برهه حساس نیز حمایت می شوند. احتیاجات تعداد زیادی از شهروندان بالای 65 سال انگلستان که مشمول قانون عدم خروج از خانه هستند از سوی نیروهای پلیس، ژاندارمری و تیمهای حمایت اجتماعی "وفا" تامین می شود.  
 خبرهای مرتبط