نجات پناهجویانی که از سوی نیروهای یونانی به سمت ترکیه عقب رانده شده بودند

17 پناهجو که از سوی عناصر امنیت ساحل یونان در شهرستان بودروم موغلا به سمت آبهای ترکیه عقب رانده شده بودند، نجات داده شدند

1392986
نجات پناهجویانی که از سوی نیروهای یونانی به سمت ترکیه عقب رانده شده بودند

17 پناهجو که از سوی عناصر امنیت ساحل یونان در شهرستان بودروم موغلا به سمت آبهای ترکیه عقب رانده شده بودند، نجات داده شدند. 

در پی درخواست کمک پناهجویانی که قایق شان پس از تخلیه سوختشان از سوی نیروهای گارد ساحلی یونان به سمت آبهای ترکیه به عقب رانده شده بودند، اکیب های گارد ساحلی ترکیه به آبهای جزیره کاراآدای شهرستان بودروم اعزام شدند. 

17 پناهجو در آهای بودروم به قایق نیروهای امنیتی منتقل شده و نجات داده شدند. 

پناهجویان پس از انتقال به بندر و اتمام امور اداری به مدیریت اداره مهاجرین استان منتقل خواهند شد. 

 

 خبرهای مرتبط