خبر فوری - پایان ویدئو کنفرانس رهبران با موضوع سوریه

دیدار چهارجانبه اردوغان، ماکرون، مرکل و جانسون از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد

1379975
خبر فوری - پایان ویدئو کنفرانس رهبران با موضوع سوریه

 ویدئو کنفرانس رهبران با موضوع سوریه به پایان رسیدخبرهای مرتبط