ادامه روند فروپاشی سازمان تروریستی " پ ک ک "

وزارت کشور ترکیه اطلاعیه ایی در این زمینه صادر کرد

1374402
ادامه روند فروپاشی سازمان تروریستی " پ ک ک "

روند فروپاشی سازمان تروریستی و تجزیه طلب  " پ ک ک " ادامه دارد.

بموجب اطلاعیه صادره از سوی وزارت کشور ترکیه ، در نتیجه تلاش های مربوط به متقاعد ساختن اعضای این سازمان تروریستی ، چهار تروریست تسلیم نیروهای امنیتی ترکیه شدند.

یک تروریست نیز با فرار از سازمان تجزیه طلب در گذرگاه مرزی هابور در شرناک به نیروهای امنیتی پناهنده شد .

بدین ترتیب تعداد تروریستهایی که از ماه ژانویه بدین طرف از سازمان تروریستی در نتیجه متقاعد شدن جدا شده و به نیروهای امنیتی تسلیم شدند ، به 55 نفر افزایش یافت.خبرهای مرتبط