عملیات "کاپان-5 گابار" در شرناک ترکیه آغاز شد

"عملیاتهای کاپان" در راستای از میان بردن کامل ترور در داخل کشور و با حمایت شهروندان با موفقیت ادامه دارد

1350005
عملیات "کاپان-5 گابار" در شرناک ترکیه آغاز شد

بر اساس بیانیه صادره از وزارت کشورترکیه، اعلام گردید که با هدف از پای درآوردن تروریستهایی که از منطقه کوهستانی گابار در شرناک، به عنوان پناهگاه استفاده میکنند، عملیاتی با شرکت 780 پرسنل و 51 تیم عملیاتی متشکل از کماندوهای ژاندارمری، تیم ویژه ژاندارمری، پلیس عملیات ویژه و نیروهای امنیتی که از سوی فرماندهی گردان کماندوی ژاندارمری چاکیر سوغوت و فرماندهی ژاندارمری استانی سییرت در این منطقه ترتیب داده شده است، آغاز گردید.

در بیانیه مذکور، تاکید گردید که "عملیاتهای کاپان" در راستای از میان بردن کامل ترور در داخل کشور و با حمایت شهروندان با موفقیت ادامه دارد.خبرهای مرتبط