واکنش ترکیه به هلند به دلیل صدور اجازه اقامت به اعضای سازمان تروریستی فتح الله گولن

آکسوی: افرادی که به دلیل انجام رفتارهای تروریستی سعی در پناهندگی دارند، نمیتوانند از موقعیت پناهجویی استفاده نمایند.

1325905
واکنش ترکیه به هلند به دلیل صدور اجازه اقامت به اعضای سازمان تروریستی فتح الله گولن

 

حامی آکسوی سخنگوی وزارت خارجه ترکیه، در پاسخ به سوالی در رابطه با صدور اجازه اقامت از سوی اداره مهاجرت و خدمات شهروندی هلند به افراد مرتبط با سازمان تروریستی فتو، اظهار داشت: "اداره مهاجرت و خدمات شهروندی هلند به مراجعه پناهندگی افراد مرتبط با سازمان تروریستی فتو، با استناد به اینکه احتمال دستیابی مقامات ترکیه به اطلاعات این افراد وجود دارد، پاسخ مثبت داده و صدور اجازه اقامت به آنها را قبول کرده است."

آکسوی تاکید کرد، بر اساس "قرارداد ژنو مرتبط با وضعیت پناهجویان" به تاریخ 1951، افرادی که به دلیل انجام رفتارهای تروریستی سعی در پناهندگی دارند، نمیتوانند از موقعیت پناهجویی استفاده نمایند.

آکسوی با اشاره به اینکه به انتظارات و فعالیتهایشان برای استرداد اعضای سازمان تروریستی فتو که روز 15 جولای اقدام به کودتا نموده و منجر به شهادت 251 شهروند مظلوم و مجروح شدن هزاران تن گردیدند، ادامه خواهند داد، در بیانیه ای کتبی اعلام داشت: "سازمان تروریستی مذکور نه تنها در ترکیه، بلکه درهمه کشورهایی که در آنها حضور دارند، به عنوان یک تهدید محسوب میشوند. نباید فراموش کرد که در مبارزه با ترور در سطح بین المللی، همکاری از اهمیت به سزایی برخوردار است."خبرهای مرتبط