اعزام نیروهای نظامی تقویتی به مرز مشترک ترکیه با سوریه

این نیروهای تقویتی تحت تدابیر امنیتی به شهرستان کارکامیش در غازی آنتپ در خط مرزی رسیدند

اعزام نیروهای نظامی تقویتی به مرز مشترک ترکیه با سوریه

گزارشات رسیده حاکی از انتقال واحدهای نظامی متشکل از خودروهای زرهی از سوی نیروهای مسلح ترکیه به مرز مشترک ترکیه با سوریه می باشد. 

قافله حامل خودروهای زرهی که با هدف تقویت نیروهای نظامی مستقر در مرز از استانهای مختلف به منطقه اعزام شدند، تحت تدابیر امنیتی به شهرستان کارکامیش در غازی آنتپ در خط مرزی رسیدند. 

قافله نظامی پس از رسیدن به گذرگاه مرزی کارکامیش بسوی نیروهای نظامی در مرز سوریه حرکت کردند. خبرهای مرتبط