اعزام نیروهای نظامی تقویتی به مرز مشترک ترکیه با سوریه

این نیروهای تقویتی تحت تدابیر امنیتی به شهرستان کارکامیش در غازی آنتپ در خط مرزی رسیدند

1288443
اعزام نیروهای نظامی تقویتی به مرز مشترک ترکیه با سوریه

گزارشات رسیده حاکی از انتقال واحدهای نظامی متشکل از خودروهای زرهی از سوی نیروهای مسلح ترکیه به مرز مشترک ترکیه با سوریه می باشد. 

قافله حامل خودروهای زرهی که با هدف تقویت نیروهای نظامی مستقر در مرز از استانهای مختلف به منطقه اعزام شدند، تحت تدابیر امنیتی به شهرستان کارکامیش در غازی آنتپ در خط مرزی رسیدند. 

قافله نظامی پس از رسیدن به گذرگاه مرزی کارکامیش بسوی نیروهای نظامی در مرز سوریه حرکت کردند. خبرهای مرتبط