برگزاری اجلاس هماهنگی سوریه به ریاست فوآت اوکتای

اجلاس هماهنگی سوریه به ریاست فوآت اوکتای معاون رئیس جمهوری ترکیه برگزار شد

برگزاری اجلاس هماهنگی سوریه به ریاست فوآت اوکتای

اجلاس هماهنگی سوریه به ریاست فوآت اوکتای معاون رئیس جمهوری ترکیه برگزار شد. 

در این اجلاس که در مجتمع ریاست جمهوری برگزار شد، معاونین وزرای ذی ربط، ریاست جمهوری ، مقامات سازمان اطلاعات ملی، ریاست اداره وضعیت اضطراری " آفاد " ، سازمان هلال احمر و ریاست امور دینی شرکت کردند.

در اجلاس مذکور ضمن مذاکره پیرامون تدارکات مربوط به تشکیل منطقه امن که قرار است در شمال سوریه تشکیل یابد، فعالیت های وزارتخانه ها و نهادهای ذی ربط در ارتباط با عملیات سپر فرات، شاخه زیتون و مناطق پاکسازی شده از تروریسم مورد بررسی قرار گرفت.

در اجلاس همچنین به لزوم بر عهده گیری هزینه فعالیت هایی که در منطقه امن انجام خواهد گرفت از سوی اتحادیه اروپا و دیگر سازمانهای بین المللی تاکید گردید.

در اجلاس مذکور ضمن ارائه اطلاعاتی به فوآت اوکتای معاون رئیس جمهوری ترکیه پیرامون فعالیت های مقامات وزارتخانه ها و نهادهای ذی ربط ، تدارکات انجام گرفته و تدابیری که اتخاذ خواهد شد، مورد ارزیابی قرار گرفت.خبرهای مرتبط