عملیات مشترک سازمان اطلاعات ملی و نیروهای مسلح ترکیه علیه پ ک ک

سازمان اطلاعات ملی و نیروهای مسلح ترکیه در 19 آگوست به یک ساختمان که برای فعالیت های آموزشی سازمان تروریستی پ ک ک در قندیل عملیات مشترک ترتیب دادند

1267621
عملیات مشترک سازمان اطلاعات ملی و نیروهای مسلح ترکیه علیه پ ک ک

سازمان اطلاعات ملی و نیروهای مسلح ترکیه در 19 آگوست به یک ساختمان که برای فعالیت های آموزشی سازمان تروریستی پ ک ک در قندیل عملیات مشترک ترتیب دادند. 

در عملیات مشترک سازمان اطلاعات ملی و نیروهای مسلح ترکیه، "گلزار تورال" با اسم رمز "پلشان تولهیدان" به اصطلاح عضو شورای اجرایی سازمان تروریستی پ ک ک / ک ج ک و "صالحه کایتار" با اسم رمز "ژیان گرزان" به اصطلاح عضو شورای اجرایی این سازمان که عالی ترین ارگان تصمیم گیری سازمان تروریستی می باشد، نیز در ساختمان بوده اند. 

تروریست "گلزار تورال" در سال 1993 به پ ک ک پیوسته و برای یک دوره منطقه ارزینجان-تونجلی فعالیت داشته است. 

تروریست "ژیان گرزان" نیز در روسیه فعالیت داشته و در مارس 2011 به قندیل رفته است. 

 

 خبرهای مرتبط