هفت تروریست در ماردین و شرناک از قدرت عمل ساقط گردید

وزارت کشور ترکیه بیانیه ایی در این زمینه انتشار داد

هفت تروریست در ماردین و شرناک از قدرت عمل ساقط گردید

در عملیات ضد تروریستی نیروهای امنیتی ترکیه در ماردین و شرناک ، هفت تروریست منسوب به سازمان تروریستی و تجزیه طلب " پ ک ک " از قدرت عمل ساقط گردید.

در بیانیه صادره از سوی وزارت کشور ترکیه اعلام گردید : در چهارچوب عملیات نیروهای امنیتی در داخل کشور از سوی اداره امنیت و فرماندهی ژاندارمری استان ماردین عملیاتی بر علیه تروریستها ترتیب یافت.

در این عملیات نظامی 5 تروریست از قدرت عمل ساقط شد.

در عملیات ضد تروریستی که در شهرستان سیلوپی استان شرناک ترتیب یافت، دو تروریست منسوب به سازمان تجزیه طلب " پ ک ک " از قدرت عمل ساقط گردید.

عملیات نظامی در منطقه ادامه دارد.خبرهای مرتبط