خبرفوری ـ نیروهای مسلح ترکیه عملیات کمرشکنی بر علیه سازمان تروریستی آغاز کرد

عملیات ضد تروریستی کمرشکن نیروهای مسلح ترکیه بر علیه سازمان تجزیه طلب

خبرفوری ـ نیروهای مسلح ترکیه عملیات کمرشکنی بر علیه سازمان تروریستی آغاز کرد

عملیات ضد تروریستی کمرشکن نیروهای مسلح ترکیه بر علیه سازمان تجزیه طلب. خبرهای مرتبط