خبرفوری ـ کارمند کنسولگری ترکیه در اربیل به شهادت رسید

در حمله مسلحانه به کنسولگری ترکیه در شهر اربیل عراق یکی از کارمندان کنسولگری ترکیه به شهادت رسید

خبرفوری ـ کارمند کنسولگری ترکیه در اربیل به شهادت رسید

در حمله مسلحانه به کنسولگری ترکیه در شهر اربیل عراق یکی از کارمندان کنسولگری ترکیه به شهادت رسید. خبرهای مرتبط