ادامه امور انتقال سیستم های دفاع موشکی اس ـ 400 به ترکیه

امور انتقال سیستم های پدافند هوایی اس ـ 400 از سوی روسیه به ترکیه ادامه دارد

ادامه امور انتقال سیستم های دفاع موشکی اس ـ 400 به ترکیه

امور انتقال سیستم های پدافند هوایی اس ـ 400 از سوی روسیه به ترکیه ادامه دارد.

14 امین هواپیمای نقلیه روسیه در چهارچوب امور انتقال تجهیزات متعلق به سیستم دفاع موشکی اس ـ 400 به ترکیه در ساعات بامداد امروز در پایگاه مرتد بر زمین نشست.

سامانه هایی هوایی اس ـ 400 از 4 بخش سیستم رد یابی رادار دور برد، بخش کنترل و هدایت ، سکوی موشکی و رادار آنگاژمان متشکل است.

دیگر قطعات متعلق به این سیستم از طریق هوایی به ترکیه انتقال داده شده و در اینجا مونتاژ خواهد شد.

حساس ترین و مهمترین قطعات سیستم یعنی موشکها نیز بوسیله کشتی ها به ترکیه منتقل خواهد شد.خبرهای مرتبط