خبرفوری - ارسال کشتی ترکیه به مدیترانه

وزیر دونمز گفت: "کشتی اوروچ رئیس را به مدیترانه ارسال خواهیم کرد."

خبرفوری - ارسال کشتی ترکیه به مدیترانه

فاتیح  دونمز وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه ابراز داشت: "کشتی اوروچ رئیس را به مدیترانه ارسال خواهیم کرد."خبرهای مرتبط