خبرفوری ـ ترکیه فعالیت های حفاری کشتی یاووز در مدیترانه شرقی را مشروع اعلام کرد

ترکیه اعلام کرد : فعالیت های اکتشاف و استخراج کشتی حفاری یاووز در مدیترانه شرقی قانونی و مشروع است

1233150
خبرفوری ـ ترکیه فعالیت های حفاری کشتی یاووز در مدیترانه شرقی را مشروع اعلام کرد

ترکیه اعلام کرد : فعالیت های اکتشاف و استخراج کشتی حفاری یاووز در مدیترانه شرقی قانونی و مشروع است. خبرهای مرتبط