خبرفوری ـ وزارت دفاع ترکیه به نامه آمریکا پاسخ داد

وزارت دفاع ملی ترکیه به نامه ایالات متحد آمریکا پاسخ داد

خبرفوری ـ وزارت دفاع ترکیه به نامه آمریکا پاسخ داد

وزارت دفاع ملی ترکیه به نامه ایالات متحد آمریکا پاسخ داد . خبرهای مرتبط