ترکیه: بیانیه پایانی نشست سران کشورهای جنوب اروپا را رد می‌ کنیم

رد بیانیه پایانی نشست سران کشورهای جنوب اروپا از سوی ترکیه

1219028
ترکیه: بیانیه پایانی نشست سران کشورهای جنوب اروپا را رد می‌ کنیم

وزارت امور خارجه ترکیه: مفاد مربوط به دریای اژه، مدیترانه شرقی و قبرس در بیانیه پایانی نشست سران کشورهای جنوب اروپا که مغایر با حقوق بین‌المللی است را رد می‌کنیم. 



خبرهای مرتبط