پاسخ سفیر کبیر ترکیه در آمریکا به سخنان معاون وزیر امور خارجه اینکشور

سردار کلیچ سفیر کبیر ترکیه در واشنگتن به تفاسیر معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در مورد انتخابات محلی در ترکیه پاسخ داد

پاسخ سفیر کبیر ترکیه در آمریکا به سخنان معاون وزیر امور خارجه اینکشور

ترکیه اعلام کرد : احزاب سیاسی از حق اعتراض به نتایج انتخابات محلی 31 ام ماه مارس برخوردار بوده و این تنها مختص به ترکیه نبوده و این شامل تمامی دموکراسی های از جمله ایالات متحد آمریکا می باشد.

سردار کلیچ سفیر کبیر ترکیه در واشنگتن به تفاسیر معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در مورد انتخابات محلی در ترکیه پاسخ داد.

کلیچ در پیامی که خطاب به معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا از حساب توییتر خود به اشتراک گذاشت گفت : اعتراضات و شمارش دوباره آرا جزئی از انتخابات دموکراتیک است. احزاب سیاسی از حق اعتراض به نتایج انتخابات برخوردار هستند. این دهها سال است که نه تنها شامل ترکیه بلکه شامل تمامی سیستم های دموکراتیک از جمله آمریکا می باشد. بهتر است به شمارش دوباره آرا در انتخابات سالهای 2016 و 2018 بنگرید.

معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در مصاحبه مطبوعاتی هفتگی خود گفته بود : اخباری در مورد انتخابات محلی در ترکیه خواندیم. انتخابات آزادانه و عادلانه اساس هر دموکراسی را تشکیل می دهد یعنی قبول نتایج مشروع نیز اساس دموکراسی است. از ترکیه نیز که در این زمینه دارای سنتی دیرینه و غرور آفرین است، انتظار کمتری نداریم .خبرهای مرتبط