آزمایش موفقیت آمیز موشک های حصار ـ آ

فعالیت های بدون وقفه ترکیه برای تامین نیازهای خود در عرصه دفاع هوایی

1167216
آزمایش موفقیت آمیز موشک های حصار ـ آ

ترکیه که به فعالیت های بر آورد نیازهای خود در عرصه دفاع هوایی با امکانات خودی و ملی بدون وقفه ادامه می دهد ، در آزمایش سیستم های پرتاب موشک حصار ـ آ "  HİSAR-A " به موفقیت کامل دست یافت. خبرهای مرتبط