خبر فوری - حمله در هلند را محکوم میکنیم

حمله در هلند را هر کسی که انجام داده باشد، محکوم میکنیم

1165943
خبر فوری - حمله در هلند را محکوم میکنیم

ترکیه: حمله در هلند را هر کسی که انجام داده باشد، محکوم میکنیم.خبرهای مرتبط