آذربایجان تروریست پ ک ک را به ترکیه اعاده می کند

اوزگور دومان یکی از منسوبین سازمان تروریستی پ ک ک که در آذربایجان بازداشت شده است، به ترکیه اعاده خواهد شد

آذربایجان تروریست پ ک ک را به ترکیه اعاده می کند

 

اوزگور دومان یکی از منسوبین سازمان تروریستی پ ک ک که در آذربایجان بازداشت شده است، به ترکیه اعاده خواهد شد.

دادگاه جزایی باکو در پی درخواست وزارت دادگستری، حکم اعاده اوزگور دومان را که شهروند ترک می باشد، صادر کرد.

دومان که به جرم عضویت در سازمان تروریستی پ ک ک و حمل مواد منفجره متهم می باشد، از ترکیه به گرجستان فراتر کرده بود.

دومان در پی تحقیقات بین المللی ترکیه به آذربایجان رفته و ضمن مراجعه به دفتر دولتی پناهندگان آذربایجان، ادعا کرده بود که برگ هویت خود را گم کرده و شهروند سوریه می باشد.

در پی این ادعا، روند عدلی علیه دومان آغاز شده بود.خبرهای مرتبط