غواصی ورزشکار ملی ترکیه در افتتاحیه پایگاه علمی ترکیه در قطب جنوب

شاهیکا ارجمن ورزشکار ملی ترکیه در مراسم افتتاح پایگاه تحقیقاتی یک غواصی انجام داد

غواصی ورزشکار ملی ترکیه در افتتاحیه پایگاه علمی ترکیه در قطب جنوب
غواصی ورزشکار ملی ترکیه در افتتاحیه پایگاه علمی ترکیه در قطب جنوب
غواصی ورزشکار ملی ترکیه در افتتاحیه پایگاه علمی ترکیه در قطب جنوب

شاهیکا ارجمن ورزشکار ملی که به همراه دانشمندان ترکیه در قطب جنوب حضور دارد، در مراسم افتتاح پایگاه تحقیقاتی یک غواصی انجام داد. 

دانشمندان ترکیه در قطب جنوب پایگاه علمی موقت تاسیس کردند. 

شاهیکا ارجمن ورزشکار ملی که به همراه دانشمندان ترکیه در قطب جنوب حضور دارد، در مراسم افتتاح پایگاه تحقیقاتی یک غواصی انجام داد. 

وی گفت: "به اهتزاز درآوردن پرچم مان علیرغم سرما، مایه افتخار است." 

 

 

 

 خبرهای مرتبط