واکنش ترکیه به ژاپن

سفیر کبیر ژاپن در آنکارا به وزارت امور خارجه احضار شد

واکنش ترکیه به ژاپن

حامی آکسوی سخنگوی وزارت أمور خارجه ترکیه ضمن اشاره به قانون تنظیم اجازه کار به خارجیان در ژاپن که قرار است در ماه آوریل در اینکشور بمورد اجرا گذاشته شود اعلام کرد : جای گیری ترکیه در لیست کشورهایی که از آنها به ژاپن کارگر خارجی قبول نخواهد شد، موجب یاس و ناامیدی ترکیه شده است.  

آکسوی ضمن اشاره به اینکه این وضعیت با روح شراکت استراتژیکی و روابط دوستانه و ریشه دار بین دو کشور مغایرت دارد گفت : اطمینان داریم که در این تصمیم در اسرع وقت تجدید نظر شده و دوباره تنطیم خواهد شد.

سخنگوی وزارت أمور خارجه ترکیه افزود : سفیر کبیر ژاپن در آنکارا در رابطه با این موضوع به وزارت أمور خارجه احضار شده و به همین علت اظهار ناخشنودی شده است.خبرهای مرتبط