57 مهاجر غیرقانونی در حتای ترکیه دستگیر شدند

نیروهای مرزبانی ترکیه 57 مهاجر غیرقانونی را در استان مرزی حتای دستگیر کردند

57 مهاجر غیرقانونی در حتای ترکیه دستگیر شدند

نیروهای مرزبانی ترکیه در استان حتای 57 سوری را که قصد داشتند به‌ صورت غیرقانونی وارد کشور شوند، دستگیر کردند. 

این نیروها هنگام گشت‌زنی مهاجران غیر قانونی را در شهر «آلتین اوزو» شناسایی و دستگیر کردند.

افراد دستگیر شده برای انجام امور اداری به ژاندارمری منطقه منتقل شدند.



خبرهای مرتبط