57 مهاجر غیرقانونی در حتای ترکیه دستگیر شدند

نیروهای مرزبانی ترکیه 57 مهاجر غیرقانونی را در استان مرزی حتای دستگیر کردند

1134554
57 مهاجر غیرقانونی در حتای ترکیه دستگیر شدند

نیروهای مرزبانی ترکیه در استان حتای 57 سوری را که قصد داشتند به‌ صورت غیرقانونی وارد کشور شوند، دستگیر کردند. 

این نیروها هنگام گشت‌زنی مهاجران غیر قانونی را در شهر «آلتین اوزو» شناسایی و دستگیر کردند.

افراد دستگیر شده برای انجام امور اداری به ژاندارمری منطقه منتقل شدند.خبرهای مرتبط