خبرفوری ـ ترکیه : باتلاق ترور در مرزهایمان را خشک خواهیم کرد

ترکیه : باتلاق ترور در مرزهایمان را خشک خواهیم کرد

1128570
خبرفوری ـ ترکیه : باتلاق ترور در مرزهایمان را خشک خواهیم کرد

 ترکیه : باتلاق ترور در مرزهایمان را خشک خواهیم کرد .خبرهای مرتبط