17 مهاجر غیر قانونی در ادیرنه ترکیه دستگیر شدند

نیروهای امنیتی ترکیه 17 مهاجر را که قصد داشتند به صورت غیرقانونی از کشور خارج شوند در استان ادیرنه دستگیر کردند

17 مهاجر غیر قانونی در ادیرنه ترکیه دستگیر شدند

نیروهای امنیتی ترکیه 17 مهاجر پاکستانی را که قصد داشتند به صورت غیرقانونی از کشور خارج شوند، در استان ادیرنه دستگیر کردند.

این مهاجران در حال تردد در راه آهن مسیر کارا آغاچ- کوپروباشی بودند که از سوی نیروهای امنیتی شناسایی و دستگیر شدند.

افراد مذکور پس از طی روند اداری به اداره امور مهاجرت ادیرنه منتقل شدند.خبرهای مرتبط