ییلدیریم پس از دیدار با رئیس جمهور سنگال این کشور را ترک کرد

بنعلی ییلدیریم رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه که جهت انجام دیدارهایی در سنگال بود از سوی مکی سال رئیس جمهور این کشور به حضور پذیرفته شد

1080878
ییلدیریم پس از دیدار با رئیس جمهور سنگال این کشور را ترک کرد

بنعلی ییلدیریم رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه که جهت انجام دیدارهایی در سنگال بود از سوی مکی سال رئیس جمهور این کشور به حضور پذیرفته شد. 

دیدار بین ییلدیریم و سال در ساختمان ریاست جمهوری سنگال در داکار پایتخت این کشور و در پشت دربهای بسته به روی مطبوعات تحقق یافت. 

در دیدار مذکور، ییلدیریم و سال به ارزیابی سرمایه گذاری شرکت های ترک در سنگال و توسعه بیشتر روابط دوستانه بین دو کشور پرداختند. 

رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه پس از این دیدار سنگال را ترک کرد.

 

 خبرهای مرتبط