مبارزه بی امان نیروهای مسلح ترکیه با تروریستها ادامه دارد

در چهارچوب عملیاتهای امنیت داخلی ظرف 24 ساعت 19 تروریست از قدرت عمل ساقط شدند

مبارزه بی امان نیروهای مسلح ترکیه با تروریستها ادامه دارد

مبارزه با ترور با قاطعیت ادامه دارد.

در چهارچوب عملیاتهای امنیت داخلی ظرف 24 ساعت 19 تروریست از قدرت عمل ساقط شدند.

وزارت کشور با انتشار اطلاعیه ای، در رابطه با عملیاتهای داخلی در 24 ساعت اخیر اطلاعاتی ارائه کرد.

در اطلاعیه گفته شد، در استان شیرناک 10، در استان دیاربکر 4 ، در استان باتمان 4  و در استان غازی آنتپ نیز 1 تروریست از قدرت عمل ساقط شدند.خبرهای مرتبط