20 مهاجر در استان باتمان دستگیر شدند

در روستای دیک تپه وابسته به باتمان 20 مهاجر که از راههای غیرقانونی وارد کشور شده بودند، دستگیر شدند

20 مهاجر در استان باتمان دستگیر شدند

در روستای دیک تپه وابسته به باتمان 20 مهاجر که از راههای غیرقانونی وارد کشور شده بودند، دستگیر شدند.

براساس اطلاعات دریافت شده، اکیپهای ژاندارمری استان در روستای مذکور عملیات ترتیب دادند.

در چهارچوب عملیات 20 مهاجر منجمله 17 افغانی و 3 پاکستانی دستگیر شدند.

مهاجرین که برگ هویت ساختگی بهمراه داشتند، بعد از طی مراحل قانونی در ژاندارمری، به اداره مهاجرت استان تحویل داده شدند.

در شهرستان آلتین اوزو در استان حاتای نیز 41 مهاجر که سعی داشتند از راههای غیرقانونی از سوریه وارد ترکیه بشوند، دستگیر شدند.

واحدهای مرزی در خلال گشت زنی گروهی را که در صدد عبور از مرز بودند، در مناطق کوهستانی آلتین اوزو تثبیت کردند.

41 مهاجر سوری دستگیر شده و برای طی مراحل قانونی به ژاندارمری تحویل داده شدند.خبرهای مرتبط