واحدهای نظامی اعزامی نیروهای مسلح ترکیه به ختای رسید

واحدهای نظامی، موشک های اوبوس، خودروهای زرهی حامل پرسنل نظامی، تانک ها و کوماندوهای اعزامی از سوی نیروهای مسلح ترکیه روز گذشته به ختای رسید

واحدهای نظامی اعزامی نیروهای مسلح ترکیه به ختای رسید

واحدهای نظامی، موشک های اوبوس، خودروهای زرهی حامل پرسنل نظامی، تانک ها و کوماندوهای اعزامی از سوی نیروهای مسلح ترکیه روز گذشته به ختای رسید. 

کاروان نظامی متشکل از موشک های اوبوس، خودروهای زرهی حامل پرسنل نظامی، تانک ها و کوماندوها، با عبور از شهرستان حاسای ختای با اتخاذ تدابیر امنیتی به کریک خان رسید.

خودروهای نظامی به خط مرزی سوریه منتقل خواهند شد. 

خودروهای نظامی به همراه تدابیر امنیتی، به عنوان نیروی کمکی به واحدهای مستقر در مرز خواهد پیوست. 

 

 خبرهای مرتبط