خواست ترکیه از یونان در رابطه با موضع حکومت در قبال ترک های تراکیای غربی

ترکیه از یونان خواست تا به موضع خود در عدم به رسمیت شناختن مفتی های منتخب اقلیت ترک تراکیای غربی، پایان دهد

خواست ترکیه از یونان در رابطه با موضع حکومت در قبال ترک های تراکیای غربی

ترکیه از یونان خواست تا به موضع خود در عدم به رسمیت شناختن مفتی های منتخب اقلیت ترک تراکیای غربی، پایان دهد. 

حامی اکوسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه در ارتباط با طرح قانونی که از سوی وزارت آموزش و امور دینی یونان برای مفتی ها آماده شده سخنانی ایراد کرد. 

آکسوی اظهار داشت: "از یونان که مفتی های منتخب اقلیت ترک تراکیای غربی را به رسمیت نمی شناسد، می خواهیم تا به این موضع خود پایان دهد. از یونان می خواهیم تا در تنظیماتی که انجام خواهد گرفت، انتظارات اقلیت ترک را نیز مد نظر قرار دهد." 

آکسوی گفت: "همنژادانمان در تراکیای غربی از طرح قانونی ارائه شده ابراز نگرانی می کنند. ما نیز با آنان ابراز همدردی می کنیم. از حکومت یونان می خواهیم تا به این موضع خود پایان دهد." 

 

 خبرهای مرتبط