56 تروریست پ.ک.ک ظرف یک هفته اخیر از قدرت عمل ساقط شدند

56 تروریست پ.ک.ک طی یک هفته اخیر در داخل کشور و شمال عراق از قدرت عمل ساقط شدند

1002680
56 تروریست پ.ک.ک ظرف یک هفته اخیر از قدرت عمل ساقط شدند

در عملیات ضد تروریستی نیروهای مسلح ترکیه در داخل کشور و شمال عراق، طی روزهای 22 تا 28 ژوئن 56 تروریست از جمله یک سرکرده آنها از قدرت عمل ساقط شدند.

همچنین نیروهای مسلح ترکیه اعلام کرد که 4513 تروریست از ابتدای عملیات شاخه زیتون تاکنون از قدرت عمل ساقط شده اند.خبرهای مرتبط