آغاز انتخابات ریاست جمهوری و بیست و هفتمین دوره انتخابات مجلس در سراسر ترکیه

امور رای دهی برای انتخابات همزمان ریاست جمهوری و بیست و هفتمین دوره انتخابات مجلس در سراسر ترکیه آغاز شد.

آغاز انتخابات ریاست جمهوری و بیست و هفتمین دوره انتخابات مجلس در سراسر ترکیه

امور رای دهی برای انتخابات همزمان ریاست جمهوری و بیست و هفتمین دوره انتخابات مجلس در سراسر ترکیه آغاز شد.

در این انتخابات در مجموع 56 میلیون و 322 هزار و 632 واجد شرایط از آراء خود در 180 هزار و 65 صندوق رای استفاده خواهند کرد.

راس ساعت 17:00، رای دهندگانی که سر صندوق ها در انتظار شرکت در انتخابات باشند از سوی روسای شعب اخذ رای شمارش شده و به ترتیب آراء خود را داخل صندوق ها خواهند انداخت.

برای بیماران بستری برای اولین بار صندوق های سیار در کل کشور دایر شده است.

در همین چارچوب، صندوق های سیار به محل اقامت واجدین شرایطی که به علت معلولیت و یا بیماری بستری بودن شان را بیان کنند، برده خواهد شد.

در همین راستا 17 هزار و 258 رای دهنده بستری، در هزار و 303 صندوق سیار رای خواهند داد.

در انتخابات ریاست جمهوری 6 کاندیدا به رقابت خواهند پرداخت.

روز برگزاری انتخابات ممنوعیت تبلیغاتی در کلیه رسانه ها از ساعت 21:00 از میان برداشته شده و در صورت لزوم شورای عالی انتخاباتی قبل از ساعت 21:00 این ممنوعیت را لغو خواهد کرد.خبرهای مرتبط