در حال حاضر قندیل برای ما هدفی در دسترس و برنامه ریزی شده است

وزیر کشور ترکیه اعلام کردکه قندیل، هدفی در دسترس و برنامه ریزی شده است.

در حال حاضر قندیل برای ما هدفی در دسترس و برنامه ریزی شده است

سلیمان سویلو، وزیر کشور ترکیه اعلام کرد در حال حاضر قندیل برای ما هدفی در دسترس و برنامه ریزی شده است.

 سویلو افزود: قدرت ترکیه در شرایط کنونی به اندازه ای است که هر لحظه می توانیم کنترل قندیل را به دست بگیریم.

وی ادامه داد:مردم ترکیه به زودی شاهد حضور قهرمانان (ارتش) کشور در قندیل خواهند بود. برای این موضوع برنامه ریزی شده است.خبرهای مرتبط