15 تروریست از قدرت عمل ساقط شدند

در عملیاتهایی که در استانهای قارص و سیرت ترکیه ادامه دارد، 15 تروریست از قدرت عمل ساقط شدند

977320
15 تروریست از قدرت عمل ساقط شدند

در عملیاتهایی که در استانهای قارص و سیرت ترکیه ادامه دارد، 15 تروریست از قدرت عمل ساقط شدند.

در بیانیه وزارت کشور اعلام گردید، در چهارچوب عملیاتهای امنمیتی در داخل کشور، 12 تروریست در استان قارص و 3 تروریست نیز در استان سیرت از قدرت عمل ساقط شدند.

براساس بیانیه مذکور عملیاتها ادامه دارد.خبرهای مرتبط