اعلام سه روز عزای ملی در ترکیه برای شهدای فلسطین

ترکیه برای شهدای فلسطین سه روز عزای ملی اعلام کرد

970799
اعلام سه روز عزای ملی در ترکیه برای شهدای فلسطین

 برای شهدای فلسطین سه روز عزای ملی در ترکیه اعلام شدخبرهای مرتبط