فرق میان ترکیه و ایالات متحده امریکا! یکی عفرین و دیگری رقه...

تفاوت میان عملیاتهای ترکیه و امریکا به روایت تصویر

فرق میان ترکیه و ایالات متحده امریکا! یکی عفرین و دیگری رقه...

تصاویر عفرین که از سوی نیروهای مسلح ترکیه به همراه ارتش آزاد سوریه، از تروریستها پاکسازی شده است و رقه که از سوی سازمان تروریستی ی پ گ و با حمایت ایالات متحده امریکا از داعش گرفته شده است، حقیقت مهمی را نشان میدهد.خبرهای مرتبط