خبرفوری ـ تعداد تروریستهای از قدرت عمل ساقط شده به 1028 رسید

در عملیات نظامی نیروهای مسلح ترکیه در عفرین تعداد تروریستهایی که از قدرت عمل ساقط شدند به 1028 افزایش یافت

906062
خبرفوری ـ تعداد تروریستهای از قدرت عمل ساقط شده به 1028 رسید

در عملیات نظامی نیروهای مسلح ترکیه در عفرین تعداد تروریستهایی که از قدرت عمل ساقط شدند به 1028 افزایش یافت. خبرهای مرتبط