دیدارهای دوجانبه وزیر اقتصاد ترکیه در داووس

نیهات زیبکچی وزیر اقتصاد ترکیه دیدارهایی دوجانبه انجام داد

897412
دیدارهای دوجانبه وزیر اقتصاد ترکیه در داووس

نیهات زیبکچی وزیر اقتصاد ترکیه با شرکت در چهل و هشتمین مجمع اقتصاد جهانی که در شهر داووس سوئیس برگزار میگردد، دیدارهایی دوجانبه انجام داد.

وزیر اقتصاد ترکیه، با هینز هالر رئیس شعبه خاورمیان و افریقای شرکت Dow Avrupa و رئیس هیئت مدیره شرکت DowAksa و همچنین با پییر دیمیتری گور کوتی معاون رئیس شعبه خاورمیانه و افریقای شرکت Uber Avrupa، به طور جداگانه دیدن کرد.

طی این دیدارها، زیبکچی ضمن ابراز اینکه درخواست شرکتهای مذکور برای سرمایه گذاری در ترکیه را با خشنودی استقبال میکنند، اظهار داشت، ترکیه دربهایش را به روی همه سرمایه گذارانی که روند قانونی را به جای آورند، باز میکند.

وزیر اقتصاد ترکیه، با جان اشنایدر-عمان وزیر حکومت فدرال مسئول از  اقتصاد، آموزش و تحقیقات سوئیس و آئورلیا فریک وزیر امورخارجه، آموزش و فرهنگ لیختن اشتاین نیز دیدرا کرده، در رابطه با افزایش روابط دوجانبه تبادل نظر کرد.خبرهای مرتبط