خبر فوری – نقض اخبار دروغین از سوی معاون نخست وزیر ترکیه

نقض اخبار مرتبط با مورد هدف قرار دادن غیر نظامیان از سوی نیروهای مسلح ترکیه

894625
خبر فوری – نقض اخبار دروغین از سوی معاون نخست وزیر ترکیه

بکیر بوزداغ معاون نخست وزیر ترکیه و سخنگوی حکومت: "اخبار مرتبط با مورد هدف قرار دادن غیر نظامیان از سوی نیروهای مسلح ترکیه، چیزی جز تبلیغات منفی نمیباشد."خبرهای مرتبط