بازداشت 20 مهاجر قاچاق در آیدین

در شهرستان دیدیم آیدین، 20 مهاجر سوریه ای که در تلاش عبور از راه های غیرقانونی به خارج از کشور بودند دستگیر شدند

877832
بازداشت 20 مهاجر قاچاق در آیدین

در شهرستان دیدیم آیدین، 20 مهاجر سوریه ای که در تلاش عبور از راه های غیرقانونی به خارج از کشور بودند دستگیر شدند. 

اکیب های فرماندهی امنیت ساحل به دنبال دریافت خبر، یک قایق را در مسیر تک آغاچ متوقف کردند. 

اکیب ها مهاجرین سوری که در صدد عبور به جزایر یونان بودند را دستگیر کردند. 

این مهاجرین به ساحل منتقل شده و به دنبال اتمام امور اداری به مرکز اعاده مهاجرین تحویل داده شدند. خبرهای مرتبط