صف طولانی کامیون‌ها در مرز ترکیه و بلغارستان

کامیون‌های منتظر خروج از ترکیه در گذرگاه‌های مرزی «کاپی کوله» در مرز بلغارستان صف 20 کیلومتری را تشکیل داده اند.

صف طولانی کامیون‌ها در مرز ترکیه و بلغارستان

در ورودی گذرگاه‌های مرزی «کاپی کوله» در مرز بلغارستان کامیون‌هایی که منتظر خروج از ترکیه هستند، صف 20 کیلومتری را تشکیل داده اند.

رانندگان قصد دارند محموله های صادراتی خود را فورا به کشورهای اروپایی برسانند، اما به علت کندی و پیشرفت آهسته امور گمرکی در بلغارستان ناچارند ساعت ها در این منطقه منتظر بمانند.

یوجل گونول‌آچار، یکی از این رانندگان این کامیونها به خبرنگار آناتولی گفت:

«چهل ساعت است در اینجا منتظریم. نمی توانیم بخوابیم. جایی برای خواب نداریم. هنوز پس از ساعت ها انتظار به مرز نرسیده ایم. از مقامات درخواست رسیدگی داریم».

تقریبا 800 دستگاه کامیون مقابل دروازه مرز کاپی کوله در انتظار اتمام عملیات خود را برای رفتن به خارج از ترکیه هستند.خبرهای مرتبط