امضای پروتکل همکاری بین شهرداری های ترکیه و آذربایجان

هدف از امضای این پروتکل تبادل تجربیات بین شهرداری های دو کشور می باشد

امضای پروتکل همکاری بین شهرداری های ترکیه و آذربایجان

همکاری بین شهرداری های ترکیه و آذربایجان در حال افزایش است.

13 شهردار وابسته به اتحادیه شهرداری های چوکوراووا در آذربایجان دیدارهایی را بعمل آوردند.

این شهرداران با نمایندگان اتحادیه شهرداران آذربایجان دیدار و گفتگو کردند.

در پایان این دیدارها، میان اتحادیه شهردار های چوکوراووا و اتحادیه شهرداران آذربایجان  پروتکل همکاری به امضا رسید.

هدف از امضای این پروتکل تبادل تجربیات بین شهرداری های دو کشور می باشد.خبرهای مرتبط