اجرای ساعت تابستانی در ترکیه ادامه خواهد داشت

شورای وزرای ترکیه، تصمیم به ادامه اجرای ساعت تابستانی گرفت

اجرای ساعت تابستانی در ترکیه ادامه خواهد داشت

شورای وزرای ترکیه، تصمیم به ادامه اجرای ساعت تابستانی گرفت. 

این تصمیم به منظوره بهره مندی بیشتر از نورآفتاب، امروز پس از انتشار در روزنامه رسمی به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

بر اساس تصمیم شورای وزرا به تاریخ 7 سپتامبر 2016، اجرای ساعات تابستانی که راس ساعت 03:00 در روز 27 مارس 2016 یک ساعت به جلو کشیده شده بود، هر ساله و در طول سال ادامه خواهد یافت. 

 

 خبرهای مرتبط