موشک سام در جنگنده های اف 35 مورد استفاده قرار خواهد گرفت

فعالیتهای توسعه طراحی موشک سام که در نمایشگاههای دفاعی توجه عرصه بین المللی را بخود جلب کرده است، ادامه دارد

831113
موشک سام در جنگنده های اف 35 مورد استفاده قرار خواهد گرفت

فعالیتهای توسعه طراحی موشک سام که در نمایشگاههای دفاعی توجه عرصه بین المللی را بخود جلب کرده است، ادامه دارد.

موشک سام که برای استفاده علیه اهداف زمینی و دریایی طراحی شده است، در جنگنده های اف 35 تعبیه خواهد شد.

این موشک از ویژگی اولین و تنها موشک تولید شده در ترکیه برخوردار می باشد.

موشک سام قبل از وارد شدن هواپیما به برد موثر سیستمهای دفاع هوایی دشمن، قادر به امحاء اهداف تعریف شده به خود می باشد.

پرواز در ارتفاع کم و رنگ ویژه موشک سام، ردیابی آن را غیرممکن ساخته است. فعالیتهای افزایش برد موشک ملی ترکیه نیز ادامه دارد.

پروژه تعبیه موشک سام در اف 35 ها با پیشگامی راکت سان به پیش برده می شود.خبرهای مرتبط