خبرفوری ـ پیشنهاد شورای عالی امنیت ملی ترکیه به حکومت

شورای عالی امنیت ملی ترکیه به حکومت پیشنهاد کرد تا حریم هوایی ترکیه بر روی اداره منطقه ایی  کرد شمال عراق بسته شود

خبرفوری ـ پیشنهاد شورای عالی امنیت ملی ترکیه به حکومت

 شورای عالی امنیت ملی ترکیه به حکومت پیشنهاد کرد تا حریم هوایی ترکیه بر روی اداره منطقه ایی  کرد شمال عراق بسته شود. خبرهای مرتبط