حمایت ترکیه از تمامیت ارضی کشور نیجریه

ترکیه اعلام کرد، در زمینه تمامیت ارضی کشور نیجریه متعهد شده و از جنبش جدایی طلب در این کشور حمایت نمیکند.

حمایت ترکیه از تمامیت ارضی کشور نیجریه

ترکیه اعلام کرد، در زمینه تمامیت ارضی کشور نیجریه متعهد شده و از جنبش جدایی طلب در این کشور حمایت نمیکند.  

بر اساس بیانیه منتشره در صفحه رسمی فیسبوک سفارتخانه ترکیه در آبوجا، حکومت ترکیه از اتحاد سیاسی و تمامیت ارضی جمهوری فدرال نیجریه حمایت میکند.

در این بیانیه همچنین آمده است، ترکیه بر علیه جمهوری فدرال نیجریه از هیچیک از سازمانی ها جدایی طلب حمایت نمیکند.

بر اساس این بیانیه، عبدالقدیر ارقهرمان شهروند ترکی که حمایت خود از "خلق محلی بیافرا" گروهی که در نیجریه به عنوان سازمان تررویستی اعلام شده را بیان کرده است، دیپلمات، کارمند و نماینده هیچ یک از نهادهای دولتی ترکیه نمیباشد.خبرهای مرتبط